Privacy policy

Privacy Policy

Praktijk E.A. Passchier hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met

persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die door Praktijk E.A. Passchier gevraagd en gebruikt worden betreffen

de persoonsgegevens van u.

Praktijk E.A. Passchier houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene

Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn

verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;

– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens welke minimaal nodig zijn

voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van

uw persoonsgegevens;

– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging

van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering

van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of wanneer wet- en regelgeving bepalend is;

– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en

deze respecteren.

Als Praktijk E.A. Passchier zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wil

opnemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk E.A. Passchier verwerkt ten behoeve van de volgende

doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden;

– Communicatie over de begeleidingsovereenkomst, begeleidingen, behandelplan en de

daaruit voortvloeiende afspraken, rapportages;

– Het uitvoeren van de overeengekomen behandelplan.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Het overeengekomen behandelplan, alsmede het in de Zorgwet bepaalde;

– WGBO (wet op de geneeskundige behandelovereenkomst).

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk E.A. Passchier de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Geslacht;

– Geboortedatum;

– BSN-nummer;

– Woonplaats en adres;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Huisarts;

-ziektekostenverzekeringsgegevens;

– relevante medische gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk E.A. Passchier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

– Van 15 jaar conform de door de WGBO bepaalde bewaartermijn van medische gegevens.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Praktijk E.A. Passchier verwerkt ten behoeve van de volgende

doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk E.A. Passchier de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Geboortedatum;

– Salarisgegevens;

– Kopie ID;

– BSN-nummer;

– Bankgegevens;

– Verklaring Omtrent Gedrag;

– Toepasselijke diploma’s.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk E.A. Passchier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële

administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten en/of stagiaires

Persoonsgegevens van sollicitanten en/of stagiaires worden door Praktijk E.A. Passchier verwerkt ten behoeve

van de volgende doelstelling(en):

– Voorzien in de personeelsbehoefte van Praktijk E.A. Passchier en de daarbij passende

sollicitatieprocedures.

– Voorzien in het verstrekken van een opleidingsplaats voor toekomstige

hulpverleners/praktijkondersteuners.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en sollicitatiebrief.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk E.A. Passchier de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;

– Tussenvoegsel;

– Achternaam;

– Geslacht;

– Geboortedatum;

– Woonplaats en adres;

– Telefoonnummer;

– E-mailadres;

– Diploma’s;

– Onderwijsinstelling.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk E.A. Passchier opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde

verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een sollicitant en/of stagiaire.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geef kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is

voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

– Het verzorgen van (een deel van ) de financiële en loonadministratie;

– Het verzorgen van de internetomgeving voor de praktijkuitoefening.

– Het verzorgen van de internetomgeving voor de uitvoering van digitale diagnostiek en ehealth.

– De bekostiging van de uitvoering van (para-)medische hulp onder de Zorgverzekeringswet.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen

verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin

uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder

zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk

verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval moeten wij medewerking te verlenen en

zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Wij kunnen ook persoonsgegevens delen met

derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geef.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)

indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke

vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk E.A. Passchier bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens

van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende

maatregelen genomen;

– Alle personen die namens Praktijk E.A. Passchier van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden

aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of

technische incidenten;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van

persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen

hebben. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel

hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. U heeft het recht om de door u verstrekte

gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde

verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,

dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover

direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk

erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit

is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact

met ons op!

Contactgegevens

Praktijk E.A. Passchier

contactpersoon: Eric Passchier

Pieter Aertsenhage 50

3437 NV Nieuwegein

info@terlouw-passchier.nl

030-6013792